viernes, 10 de agosto de 2007

Acta del 14.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 14 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos Participatius, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Albert Bonet, com a president accidental.
Assistents: Jordi Riambau, Ferran Castells, Carme Mas, Valentin Montaña, Pere Font i Eli Forés que fa de secretària
Excusen la seva absència: Júlio López, Francesc Mercadé, Jordi Roig, Magda Soler i Silvia Tarin.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 8 de novembre de 2006.
Aquesta acta ja està aprovada. Cal aprovar la corresponent al 13 de desembre de 2006 en la propera reunió de la comissió.

2. Mecanismes de participació ciutadana pel 2007.
Albert Bonet explica que s' ha preparat una proposta que es lliurarà, també, per correu electrònic, i procedeix a explicar cada punt de l' esmentada proposta.

Es proposa que les mateixes comissions de treball del Consell facin una primera proposta de temes que puguin plantejar reflexions. El document marc es fa arribar al carrer- associacions, ciutadania, etc. i es recullen les propostes via web, e-mail, etc. Caldria acompanyar-ho d’ articles d' opinió i difusió en els diferents mitjans de comunicació local.

Un segon pas és l' ampliació del mailing a partir de les aportacions rebudes per poder-los adreçar una segona edició de la documentació. D' aquesta manera s' insisteix en la distribució.

Entre els dos processos caldria establir unes bústies/urnes en diverses localitzacions de l' Ajuntament i establiments diversos. S' acorda preguntar si l' Ajuntament disposa d' urnes de les que s' empren a les eleccions per poder-ne disposar. Aquestes bústies haurien d' estar ben senyalitzades i és important que les butlletes tinguin prou informació. Es proposa que als establiments se' ls subministri, també, algun suport on dipositar les urnes i que permetin, per exemple, omplir les butlletes.

Es fixa un dia de desprecintat de les urnes per a recollir les aportacions.

S' estableix, també, la necessitat d' involucrar els centres docents, que acabés, per exemple, en una mena de plenari que recollís les propostes de cada aula. Es proposa estudiar la possibilitat de preparar un dossier per cada nivell educatiu que faciliti la participació, que fins i tot podria fer-se des d' aquesta mateixa comissió o una subcomissió de treball.

Del resultat de les votacions es farà un informe documental que es trametrà en forma de moció i fer diverses reunions amb els diferents regidors.

Un cop aprovada la proposta de pressupostos preveure la publicació de l' informe final i publicitar- ho extensament.

Es proposa realitzar una segona reunió on caldria definir el calendari de tot plegat on també cal tenir en compte que hi ha eleccions municipals aquest any 2007. Cal tenir present, també, que les escoles tenen un calendari diferent.

S' acorda reflexionar sobre el document entregat en aquesta reunió i anar passant mails entre els membres per a què tothom pugui donar la seva opinió.

3. Informació sobre la convocatòria de subvenció per a promoure la participació ciutadana.
S' informa de la possibilitat d' acollir-se a aquesta convocatòria, atès que hi ha de termini fins el dia 5 de març d' enguany. S' acorda incloure tot allò relacionat amb l' àmbit escolar com, per exemple, l' edició i confecció d' un dossier més treballat que permeti a l' alumnat fer el procés participatiu durant un període de temps suficientment gran.

4. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

Es tanca la sessió essent les 21.35 hores.

El president accidental /// La secretària accidental

Albert Bonet /// Elisenda Forés

No hay comentarios: