viernes, 10 de agosto de 2007

Acta del 09.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 9 de maig de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos perticipatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Jordi Riambau que actua de vicepresident accidental de la Comissió en absència justificada del president, Santiago Ardèvol.
Assisteixen: Valentin Montaña, Pere Font, Albert Bonet i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Carme Mas.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 14 de març de 2007
S’aprova l’acta del 14 de març sense esmenes.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura
Es planteja, com en la passada reunió de la comissió permanent, que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En aquest sentit, en aquesta passada reunió de l’esmentada comissió permanent, es va acordar realitzar les reunions de la resta de comissions de treball sense la presidència dels regidors, que ja han disculpat la seva absència per motius electorals, i destinar-les a reflexionar sobre el que li cal al consell i les comissions de treball per millorar el seu funcionament de cara a la propera legislatura.

Així, doncs, es centra el debat en diversos aspectes:
- Millores de relació amb l’equip de govern
- Millores de relació amb els regidors de les distintes àrees
- Recuperació del debat en el plenari de l’Ajuntament de les propostes aprovades el CMST
- Funcions de secretaris/àries, vicepresidents/entes i secretaria tècnica.
Es dóna per vàlida la fórmula de preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Un aspecte que apareix en el debat és el de la representativitat de les persones que participen en el consell. S’acorda que cal una persona i un pressupost assignat que permetés la seva contractació, i que tingués com a tasca la potenciació del CMST i cercar la participació de les entitats, que està contemplat en el reglament de funcionament, però que no s’ha explorat el suficient atès que la major part de la participació és de persones a títol individual.

Un altre aspecte que també apareix és la necessitat de tenir un espai propi i diferent del propi ajuntament per fer les reunions. Es planteja que hi hagi prou espai per poder exposar les propostes del CMST i poder-ne rebre i una ubicació més cèntrica i/o més de pas.

S’avalua, també la possibilitat que el CMST no fos presidit per l’alcalde ni les comissions de treball pel regidor.

També es proposa diluir els processos participatius en pressupostos dins la comissió permanent i deixar una comissió centrada únicament sobre economia municipal. Caldrà, en aquest sentit, avaluar les funcions de la permanent per avaluar si aquesta proposta seria factible.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,37 hores.

El vicepresident accidental /// La secretària accidental


Jordi Riambau /// Elisenda Forés

No hay comentarios: