miércoles, 20 de febrero de 2008

ACTA 9.01.08


ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 9 de gener de 2008, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Pere Font, president de la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius.
Assisteixen: Serafi Mercadé, Francesc Mercadé, Pilar de la Rosa, Carme Mas, Carles Rico, Albert Bonet, Valentí Montaña, Carlos Lana i Eli Forés que fa de secretària.
Excusen l’absència: Silvia Tarín, Julio López, Ma. Teresa Minguijón,
Assisteix com a convidat, el regidor d’Hisenda el Sr. Santiago Ardèvol


ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 14 de novembre de 2007
S’aprova l’acta sense esmenes

2. Informació de la Comissió Permanent.
S’ajorna aquest punt

3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
S’ajorna aquest punt

4. Informació sobre les sol·licituds de la comissió a l’Ajuntament.

S’ajorna aquest punt

5. Pressupost municipal.
El Regidor d’Hisenda inicia la seva explicació sobre la proposta de pressupostos que es presentarà a votació al plenari de l’Ajuntament amb el capítol corresponent a les despeses corrents. Després exposarà el capítol d’inversions i, per finalitzar, parlarà sobre la incorporació de les propostes dels pressupostos participatius al pressupost de la corporació.
Els pressupostos que es presentaran inclouen la despesa corrent (18469410€), i la resta (10177000€) són d’inversions reals. El pressupost és ajustat als ingressos previstos, que es presenten austers, ja que es calcula que seran inferiors als de l’any anterior. S’han plantejat en base als ingressos reals que s’espera ingressar en un 99.99%. L’ingrès de l’ICIO, que és el més basculant i que molts cops supera la previsió, es creu que l’any 2008 serà inferior. Per fer el càlcul, s’han consultat les sol·licituds d’obra en primera fase, que cobreixen el 80% aproximadament del total que s’ha pressupostat. Això vol dir que s’ha fet una previsió ajustada a la realitat i que si, per una casualitat els ingressos són més grans, es podrà fer la correcció adient.
Pel que fa a les despeses és difícil ajustar-les als ingressos. Pel que fa al personal, capítol I, s’ha previst un increment d’un 4.58%, però cal tenir present que el 2% és per l’augment de sou previst en els pressupostos de l’estat. Pel que fa a la resta del 1%, fins arribar al 3%, és per consolidar l’augment de les pagues extraordinàries corresponent a l’increment del percentatge del complement específic que han d’incloure. La resta de l’increment es correspon a les 9 persones que són les mínimes per posar en marxa els nous equipaments (Biblioteca, Recollida de cartró comercial, una Tècnica de Benestar social, Policies, una auxiliar de gestió a medi ambient, pavelló i altres per l’estil). No és tracta de personal nou, sinó de consolidar places per a cobrir nous serveis i que ara estan ocupades a precari mentre no estiguin contemplades en la plantilla de l’Ajuntament, fet que permetrà consolidar-les.
Pel que fa a adquisició de Bens corrents i Serveis, el pressupost baixa i les despeses financeres pugen, ja que hi ha un crèdit sotmès a un interès que està incrementant.
Les transferències corrents disminueixen. Aquest apartat comprèn Cultura, Turisme i Esports, principalment.
El pressupost general es presentarà la setmana vinent al Ple, per a la seva aprovació, si s’escau.
Es pregunta sobre el control del pagament de despeses que no s’han consignat adequadament a través del document comptable corresponent. El regidor explica que des d’intervenció s’ha enviat un correu a tots els subministradors advertint sobre el no pagament de les despeses que no s’han consignat adequadament i que això ha comportat una millora del control, juntament amb els reparament d’intervenció.
També es pregunta sobre algunes disminucions que s’han dut a terme per poder pagar personal enlloc de contractar empreses per fer determinats serveis, tal i com s’ha fet a medi ambient, si estan considerades en l’esborrany final del pressupost. El regidor respon que si, que ho estan.
També es pregunta sobre la disminució de l’ICIO i si està previst substituir els ingressos que ara davallen com a conseqüència de la disminució de la construcció amb altres activitats. El regidor explica que aquest aspecte no es reflecteix en els pressupostos i que és objecte d’una altra reunió específica sobre economia municipal i com substituir el que anomena la "cultura del totxo" com a principal font de finançament del municipi.
Pel que fa a la inversió, des de la regidoria s’ha presentat el pla de mandat de legislatura. Es manté que l’augment del IBI es destina a inversió. El pla d’inversió s’ha pensat amb l’objectiu de disminuir la capacitat d’endeutament de cara a la propera legislatura. S’han previst uns 10 milions d’euros. D’aquests, 1750000 van al teatre auditori. Un milió a urbanització de carrers, tot i que el 10% és el que posa l’ajuntament. L’escola bressol 1050.000. Urbanització Bizanci clara mar i clara munt consta als ingressos i les despeses perquè ho fan els propietaris directament. Sala polivalent al carrer Santa Rosalia 200.000 euros. Projecte escorxador, 25000 euros. Equipaments informàtics 100.000. Programes informàtics, 80.000. Remodelació de passeig marítim o del Castell, per exemple, estan obertes (1000 euros). Senyalització viària indicativa d’ubicació d’edificis i serveis, també té pressupost. Substitució enllumenat antic 150000€. Remodelació carrers, ampliació del cementiri 60.000€. Caserna policia 25000€. Altres partides són la eliminació barreres arquitectòniques, adquisició torre vila, soterrament línia elèctrica, creuament vehicles camí els Munts, Passos peatonals elevats, adequació normativa legionel·la, xarxa carrils bici, dipòsits pluvials, Cal Cantaré, Rehabilitació del Casal. Vila del Moro, 30.000. Casal Marítima. Parc educació vial, 10.000€. Seguretat vial 75000€. Maquinaria medi ambient 30000 euros. Equipaments municipals 150.000€ Esportius. 200.000€. Obres centres escolars. Zones wifi, elements de transport 90.000. Plantació 1000 arbres (50.000€) calefacció minipavelló. Rehabilitació Cal Bofill 105.000€. Projecte Parc Plaça de les monges. Transferències corrents, etc.
Pel que fa als pressupostos participatius s’adjunta una taula. El regidor explicita que, pel que fa a la piscina coberta, està previst gestionar-ho amb gestió indirecta, a través d’una empresa que ho explotarà durant uns anys i pagarà les obres. També el mateix pel que fa a la creació del mercat municipal, tot i que per al projecte si que hi ha pressupost.
Es pregunta que inclouen les partides més grans com, per exemple, l’arranjament de les urbanitzacions. El Regidor respon que diverses actuacions com, per exemple, el clavegueram. Pel que fa al passeig entre Pere Badia, carretera i platja es tracta de la remodelació de la carretera nacional 340 i la connexió amb el carrer Pere Badia i Baix a mar. Es tracta de les propostes més votades de les quals s’accepten la majoria.
5.000.000 d’euros pervenen de crèdits, mentre la resta tenen el seu origen en ingressos que ja estan considerats. No s’inclouen les subvencions, com per exemple el PUOSC, que disminuiran els crèdits o permetran suplementar les partides que estan obertes, per exemple, amb 1000 euros.
Es pregunta en relació al sobre enllumenat d’algunes zones, i es suggereix que potser també caldria arranjar. També es comenta que l’enllumenat de Nova Torredembarra és il·legal i caldria eliminar-lo.
Carles Rico comenta que caldria incloure en els pressupostos una partida oberta per la compra de la finca de Cal Mercadé per crear un jardí botànic. El regidor comenta que no es pot incloure una partida per adquirir quelcom que no es pot adquirir per manca de pressupost al ser privat. Es troba a faltar que hi ha manca per exemple la creació d’un viver d’empreses per a joves o altres iniciatives per incentivar actuacions que generin ingressos.
Albert Bonet exposa que els temes que aporta Carles Rico són objecte del treball de la comissió en properes sessions de treball
Carlos Lana sol·licita informació sobre el mercat municipal. El regidor exposa que enguany està contemplat realitzar el projecte. Per algunes gestions realitzades sembla que la gestió indirecta és la més favorable econòmicament per a l’ajuntament. Consisteix en cedir la construcció a una empresa que es reserva una part del mercat i una altra part correspon a l’ajuntament per adjudicar-lo als comerços locals. Carles Lana exposa que la preocupació està en que sigui l’empresa adjudicatària la que determini qui entra o no al mercat, creant una situació de monopoli. El regidor exposa que aquesta és una segona fase de la problemàtica. Albert Bonet exposa que aquest sí que és un motiu de treball de la comissió.
Pere Font exposa que en les passades reunions va sorgir aquesta necessitat de cercar alternatives a la construcció i caldria consolidar un departament de patrimoni municipal i de subvencions, per exemple. El regidor exposa que creu que el turisme no és una l’alternativa, sinó amb el comerç i la indústria.
Serafí Mercadé exposa que cal treballar en la línia de les alternatives de futur en el sentit, també, de la consolidació del que ja existeix, com les empreses que treballen a nivell local. També cal considerar que queda molt a fer amb el turisme, per exemple. No creu que la indústria sigui una alternativa tot i que la indústria de serveis si pot tenir un bon futur.


6. Qüestions sobrevingudes.
No n’hi ha.

7. Precs i preguntes.
S’inclouen en el punt corresponent a l’exposició dels pressupostos municipals per part del regidor d’Hisenda.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 22 hores.

El president de la Comissió // La secretària


Pere Font // Elisenda Forés

No hay comentarios: