martes, 30 de octubre de 2007

Acta del 10.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 10 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés com a vicepresidenta accidental de la comissió
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Jordi Riambau, Carme Mas, Pere Font i Eva Parra que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Albert Bonet, Julio López, Serafí Mercadé, Mª Teresa Minguijón, Valentín Montaña, Robert Pons.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 12 de setembre de 2007.
S’aprova l’acta del dia 12 de setembre sense esmenes.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
S’acorda designar Pere Font com a president de la comissió per unanimitat

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
Es designen Jordi Riambau i Pilar de la Rosa com a representants de la comissió d’Economia
municipal i Pressupostos participatius a la comissió permanent.

4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
No hi ha noves qüestions per informar de la passada reunió fora del propi desenvolupament de Procés, la qual cosa es fa en el punt de l’ordre del dia corresponent.

5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
La comissió proposa l’assistència del regidor d’Hisenda per informar sobre el Pla de mandat
d’Inversions.

La comissió considera que tindria interès rebre informació sobre el pressupost corrent d’altres àrees com els patronats o alguna regidoria com a Obres i Serveis, així com els contractes de Serveis. Es suggereix que es podria convidar a algunes reunions als i les representants de les associacions de veïns, per exemple.

6. Preparació de la votació dels pressupostos participatius.
S’informa que s’han recollit 439 propostes, tot i que moltes coincideixen per la qual cosa s’han agrupat. S’enviaran a tothom per correu electrònic. S’informa que s’ha preparat una proposta de butlleta i 2 cartells de 2 metres que es disposaran al costat de cadascuna de les urnes de votació.
Es discuteix sobre l’ordre de les propostes dins les butlletes. S’acorda mantenir l’ordre de les propostes dins les butlletes que s’adjunten en annex.

S’acorda incloure alguna modificació en les propostes per fer-les més comprensibles (p ex. MO és recollida de matèria orgànica). També es faran els esbrinaments per veure si al Casal de Cultura s’hi pot posar ascensor pel tema de les barreres arquitectòniques i llavors aquesta proposta s’inclouria. També es considera que cal descriure millor la proposta del pla rural.

S’acorda incloure a la butlleta una frase per explicar que si hi ha una butlleta amb més de tres propostes votades serà considerada nul·la. Cas que aquest fet fos generalitzat, ja s’estudiaria com avaluar-les.

S’acorda donar explicacions sobre les propostes que no passen a votació i que seran lliurades a l’Ajuntament com a suggeriments en els mitjans de comunicació locals. S’acorda demanar a la ràdio alguna entrevista per explicar-ho, també.

S’ informa que s‘ha preparat una butlleta amb totes les propostes que es poden votar en format tríptic per a repartir en els instituts i botigues del municipi, per facilitar la votació. També s’ha preparat un cartell per penjar pels carrers sobre les votacions per tal d’informar la ciutadania durant la setmana de votacions.

S’acorda passar a tots els i les membres de la comissió una graella amb els horaris de les votacions per tal tothom es pugui apuntar a alguna de les taules.

7. Precs i preguntes.
Es prega preguntar a les persones que han deixat de venir si el motiu és el dia i/o horari i ajustar-lo a aquell horari que permeti la màxima participació.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.

La vicepresidenta accidental // La secretària accidental

Elisenda Forés // Eva Parra

lunes, 8 de octubre de 2007

Convocatòria del 10.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius pel proper dimecres 10 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 12 de setembre de 2007.
2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
6. Preparació de la votació dels pressupostos participatius.
7. Precs i preguntes.

Atentament,
El president del Consell

Gerard Ciuró
Torredembarra, 8 d’octubre de 2007

jueves, 4 de octubre de 2007

Acta del 12.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 12 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Adelaida Restrepo que actua de vicepresidenta de la Comissió en absència justificada del president, Santiago Ardèvol.
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Eva Parra, Valentin Montaña, Carme Mas, Emili Garcia, Pere Font i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Ramon Ferré, Julio López, Teresa Minguijón, Robert Pons i Jordi Roig.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2007.
S’aprova l’acta del 13 de juny sense esmenes.

2. Donar compte de les gestions realitzades en relació a les peticions de la Comissió.
Es dóna comptes de les dues qüestions plantejades la passada reunió, sobre l’estat de les reformes de l’escorxador i sobre què és la ISO 14100, que s’adjunten en annex. S’informa que, a partir d’ara, no es lliurarà aquesta informació en paper. S’informarà de les gestions en cada comissió i es podran trobar, també, a la web del CMST.

3. Designació del/la president/a de la Comissió d’acord amb el nou reglament del CMST.
S’ajorna la designació a quan estigui aprovat el reglament.

4. Donar compte del procés de pressupostos participatius i previsió de la votació.
Es reparteixen els esquemes de treball programats abans de les vacances d’estiu, que s’adjunten en annex, i s’informa que ja s’ha fet una primera recollida de butlletes dipositades en les urnes distribuïdes entre la població.
Es fa un repàs de les propostes rebudes. De les comissions del Consell se n’han rebut 17, de les entitats 21 i de la ciutadania 123, un total de 161.
Pel que fa a les ubicacions, d’on s’han rebut més propostes ha estat de la urna del Castell, seguida del CAP.
Atenent el volum de propostes rebut s’ha fet una primera revisió, anul·lant els blancs i nuls. La resta de les propostes s’ha classificat, per la seva temàtica, en diversos blocs. Inicialment han estat: territori urbà, litoral, medi ambient i salut i economia, tot i que potser caldria incloure alguna temàtica més, atès que el grup de territori urbà i litoral n’engloba la major part. On n’hi ha més propostes és sobre l’arranjament de zones verdes. La comissió proposa incorporar fins a 7-8 grups de votació amb, com a molt, 10-15 propostes a votar. Per exemple, es podria incorporar dos noves temàtiques: esports i/o barris.
S’ha detectat, a priori, un bloc de propostes que no depenen dels pressupostos municipals en no tenir l’Ajuntament competències directes de gestió. S’acorda que les propostes no votables per manca de competències municipals no es passin a votació però si es lliuraran a l’equip de govern per tal que aquest tingui coneixença de la preocupació que el tema genera en la ciutadania. Les propostes que no representin estrictament inversió tampoc s’incorporaran a la votació, essent, però, lliurades igualment a l’equip de govern pel mateix motiu.
S’acorda que en la propera reunió es presenti una nova classificació de propostes per a poder confeccionar les butlletes.
Es discuteix, també sobre la mecànica de la votació.

Pel que fa al lloc físic, dues ubicacions per a votacions podrien ser el Castell i el CAP, d’acord amb el fet que han estat els llocs on s’han recollit més butlletes. Es mantindrà com a punt de votació Cal Bofill, atenent que és el lloc on es pot garantir presència de personal entre les 8 i les 15h. Es creu convenient incloure uns punts de votació mòbils, per exemple, a tot el passeig marítim i/o al mercat i sortides de les escoles. Caldria preparar una pancarta per aquest punt mòbil, acompanyat d’una carpa i fer un repartiment de butlletes prèviament per tot el municipi, una setmana abans.
S’acorda que de cada butlleta es votin tres propostes.

S’acorda com a dates de votació els dies 20, 22 i 23 d’octubre. Pel que fa als punts mòbils, el dia 20 a la plaça de les Monges i de la Font. El dia 22 al CAP i el 23 al Mercat. Els dies 22 i 23 s’intentaria cobrir la sortida de les escoles per la tarda. El 20 la votació tindria lloc només per la tarda i els dies 22 i 23 pel matí i per la tarda. Seria aconsellable que hi haguessin dues persones per taula. Es farà una tramesa de proposta de graella per mail. L’horari de votacions seria de 10 a 14 i per la tarda de 16 a 17 els dies 22 i 23 i el dissabte tarda de 18 a 20h.

La votació és oberta a tothom, apuntant el nom i DNI, a partir de 18 anys.
S’acorda, també, cercar patrocinadors per donar algun incentiu per a la gent que vota. S’organitzarà una jornada de recompte públic al pati del Castell amb refrigeri. Caldrà instal·lar un ordinador i una pantalla per anar visualitzant els resultats.
S’informa, també, del procés escolar, que consistirà en tot un seguit de votacions per nivell que donaran com a resultat tot un seguit de propostes de les quals cada centre en triarà tres. Es proposa plantejar un dia de votació als instituts amb les mateixes butlletes que es faran servir per als adults els dies 25 i 26, a cadascun dels IES. D’aquesta manera quedarien cobertes totes les franges d’edat.

S’informa, també, de la web. Es demana la col·laboració de la comissió en la millora de l’apartat corresponent a economia municipal i pressupostos participatius, atenent que, ara per ara, és una proposta.

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

La vicepresidenta // La secretària accidental

Adelaida Restrepo // Elisenda Forés