lunes, 12 de noviembre de 2007

Convocatòria del 14.11.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius pel proper dimecres 14 de novembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 10 d’octubre de 2007.
2. Informació de la Comissió Permanent i preparació del Plenari.
3. Proposta d’articles pel proper butlletí.
4. Informació sobre les sol·licituds de la Comissió a l’Ajuntament.
5. Resultats de les votacions dels Pressupostos Participatius 2007.
6. Qüestions sobrevingudes.
7. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió


Pere Font

Torredembarra, 12 de novembre de 2007

martes, 30 de octubre de 2007

Acta del 10.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 10 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés com a vicepresidenta accidental de la comissió
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Jordi Riambau, Carme Mas, Pere Font i Eva Parra que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Albert Bonet, Julio López, Serafí Mercadé, Mª Teresa Minguijón, Valentín Montaña, Robert Pons.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 12 de setembre de 2007.
S’aprova l’acta del dia 12 de setembre sense esmenes.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
S’acorda designar Pere Font com a president de la comissió per unanimitat

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
Es designen Jordi Riambau i Pilar de la Rosa com a representants de la comissió d’Economia
municipal i Pressupostos participatius a la comissió permanent.

4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
No hi ha noves qüestions per informar de la passada reunió fora del propi desenvolupament de Procés, la qual cosa es fa en el punt de l’ordre del dia corresponent.

5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
La comissió proposa l’assistència del regidor d’Hisenda per informar sobre el Pla de mandat
d’Inversions.

La comissió considera que tindria interès rebre informació sobre el pressupost corrent d’altres àrees com els patronats o alguna regidoria com a Obres i Serveis, així com els contractes de Serveis. Es suggereix que es podria convidar a algunes reunions als i les representants de les associacions de veïns, per exemple.

6. Preparació de la votació dels pressupostos participatius.
S’informa que s’han recollit 439 propostes, tot i que moltes coincideixen per la qual cosa s’han agrupat. S’enviaran a tothom per correu electrònic. S’informa que s’ha preparat una proposta de butlleta i 2 cartells de 2 metres que es disposaran al costat de cadascuna de les urnes de votació.
Es discuteix sobre l’ordre de les propostes dins les butlletes. S’acorda mantenir l’ordre de les propostes dins les butlletes que s’adjunten en annex.

S’acorda incloure alguna modificació en les propostes per fer-les més comprensibles (p ex. MO és recollida de matèria orgànica). També es faran els esbrinaments per veure si al Casal de Cultura s’hi pot posar ascensor pel tema de les barreres arquitectòniques i llavors aquesta proposta s’inclouria. També es considera que cal descriure millor la proposta del pla rural.

S’acorda incloure a la butlleta una frase per explicar que si hi ha una butlleta amb més de tres propostes votades serà considerada nul·la. Cas que aquest fet fos generalitzat, ja s’estudiaria com avaluar-les.

S’acorda donar explicacions sobre les propostes que no passen a votació i que seran lliurades a l’Ajuntament com a suggeriments en els mitjans de comunicació locals. S’acorda demanar a la ràdio alguna entrevista per explicar-ho, també.

S’ informa que s‘ha preparat una butlleta amb totes les propostes que es poden votar en format tríptic per a repartir en els instituts i botigues del municipi, per facilitar la votació. També s’ha preparat un cartell per penjar pels carrers sobre les votacions per tal d’informar la ciutadania durant la setmana de votacions.

S’acorda passar a tots els i les membres de la comissió una graella amb els horaris de les votacions per tal tothom es pugui apuntar a alguna de les taules.

7. Precs i preguntes.
Es prega preguntar a les persones que han deixat de venir si el motiu és el dia i/o horari i ajustar-lo a aquell horari que permeti la màxima participació.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.

La vicepresidenta accidental // La secretària accidental

Elisenda Forés // Eva Parra

lunes, 8 de octubre de 2007

Convocatòria del 10.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius pel proper dimecres 10 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 12 de setembre de 2007.
2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
6. Preparació de la votació dels pressupostos participatius.
7. Precs i preguntes.

Atentament,
El president del Consell

Gerard Ciuró
Torredembarra, 8 d’octubre de 2007

jueves, 4 de octubre de 2007

Acta del 12.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 12 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Adelaida Restrepo que actua de vicepresidenta de la Comissió en absència justificada del president, Santiago Ardèvol.
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Eva Parra, Valentin Montaña, Carme Mas, Emili Garcia, Pere Font i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Ramon Ferré, Julio López, Teresa Minguijón, Robert Pons i Jordi Roig.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2007.
S’aprova l’acta del 13 de juny sense esmenes.

2. Donar compte de les gestions realitzades en relació a les peticions de la Comissió.
Es dóna comptes de les dues qüestions plantejades la passada reunió, sobre l’estat de les reformes de l’escorxador i sobre què és la ISO 14100, que s’adjunten en annex. S’informa que, a partir d’ara, no es lliurarà aquesta informació en paper. S’informarà de les gestions en cada comissió i es podran trobar, també, a la web del CMST.

3. Designació del/la president/a de la Comissió d’acord amb el nou reglament del CMST.
S’ajorna la designació a quan estigui aprovat el reglament.

4. Donar compte del procés de pressupostos participatius i previsió de la votació.
Es reparteixen els esquemes de treball programats abans de les vacances d’estiu, que s’adjunten en annex, i s’informa que ja s’ha fet una primera recollida de butlletes dipositades en les urnes distribuïdes entre la població.
Es fa un repàs de les propostes rebudes. De les comissions del Consell se n’han rebut 17, de les entitats 21 i de la ciutadania 123, un total de 161.
Pel que fa a les ubicacions, d’on s’han rebut més propostes ha estat de la urna del Castell, seguida del CAP.
Atenent el volum de propostes rebut s’ha fet una primera revisió, anul·lant els blancs i nuls. La resta de les propostes s’ha classificat, per la seva temàtica, en diversos blocs. Inicialment han estat: territori urbà, litoral, medi ambient i salut i economia, tot i que potser caldria incloure alguna temàtica més, atès que el grup de territori urbà i litoral n’engloba la major part. On n’hi ha més propostes és sobre l’arranjament de zones verdes. La comissió proposa incorporar fins a 7-8 grups de votació amb, com a molt, 10-15 propostes a votar. Per exemple, es podria incorporar dos noves temàtiques: esports i/o barris.
S’ha detectat, a priori, un bloc de propostes que no depenen dels pressupostos municipals en no tenir l’Ajuntament competències directes de gestió. S’acorda que les propostes no votables per manca de competències municipals no es passin a votació però si es lliuraran a l’equip de govern per tal que aquest tingui coneixença de la preocupació que el tema genera en la ciutadania. Les propostes que no representin estrictament inversió tampoc s’incorporaran a la votació, essent, però, lliurades igualment a l’equip de govern pel mateix motiu.
S’acorda que en la propera reunió es presenti una nova classificació de propostes per a poder confeccionar les butlletes.
Es discuteix, també sobre la mecànica de la votació.

Pel que fa al lloc físic, dues ubicacions per a votacions podrien ser el Castell i el CAP, d’acord amb el fet que han estat els llocs on s’han recollit més butlletes. Es mantindrà com a punt de votació Cal Bofill, atenent que és el lloc on es pot garantir presència de personal entre les 8 i les 15h. Es creu convenient incloure uns punts de votació mòbils, per exemple, a tot el passeig marítim i/o al mercat i sortides de les escoles. Caldria preparar una pancarta per aquest punt mòbil, acompanyat d’una carpa i fer un repartiment de butlletes prèviament per tot el municipi, una setmana abans.
S’acorda que de cada butlleta es votin tres propostes.

S’acorda com a dates de votació els dies 20, 22 i 23 d’octubre. Pel que fa als punts mòbils, el dia 20 a la plaça de les Monges i de la Font. El dia 22 al CAP i el 23 al Mercat. Els dies 22 i 23 s’intentaria cobrir la sortida de les escoles per la tarda. El 20 la votació tindria lloc només per la tarda i els dies 22 i 23 pel matí i per la tarda. Seria aconsellable que hi haguessin dues persones per taula. Es farà una tramesa de proposta de graella per mail. L’horari de votacions seria de 10 a 14 i per la tarda de 16 a 17 els dies 22 i 23 i el dissabte tarda de 18 a 20h.

La votació és oberta a tothom, apuntant el nom i DNI, a partir de 18 anys.
S’acorda, també, cercar patrocinadors per donar algun incentiu per a la gent que vota. S’organitzarà una jornada de recompte públic al pati del Castell amb refrigeri. Caldrà instal·lar un ordinador i una pantalla per anar visualitzant els resultats.
S’informa, també, del procés escolar, que consistirà en tot un seguit de votacions per nivell que donaran com a resultat tot un seguit de propostes de les quals cada centre en triarà tres. Es proposa plantejar un dia de votació als instituts amb les mateixes butlletes que es faran servir per als adults els dies 25 i 26, a cadascun dels IES. D’aquesta manera quedarien cobertes totes les franges d’edat.

S’informa, també, de la web. Es demana la col·laboració de la comissió en la millora de l’apartat corresponent a economia municipal i pressupostos participatius, atenent que, ara per ara, és una proposta.

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

La vicepresidenta // La secretària accidental

Adelaida Restrepo // Elisenda Forés

viernes, 7 de septiembre de 2007

Convocatòria del 12.09.07

Benvolguts i Benvolgudes,
Queda convocada la Comissió d’Economia Municipal i Pressupostos Participatius pel proper dimecres 12 de setembre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2007.
2. Donar compte de les gestions realitzades en relació a les peticions de la Comissió.
3. Designació del/la president/a de la Comissió d’acord amb el nou reglament del CMST.
4. Donar compte del procés de pressupostos participatius i previsió de la votació.
5. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió d’Economia
Municipal i Pressupostos Participatius


Santiago Ardèvol Mirabal
Torredembarra, 6 de setembre de 2007

viernes, 10 de agosto de 2007

Acta del 13.06.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 13 de juny de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Jordi Riambau que actua de vicepresident accidental de la Comissió en absència justificada del president, Santiago Ardèvol.
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Julio López, Jordi Roig, Valentin Montaña, Carme Mas i Eli Forés que fa de secretària accidental
Excusen l’absència: Pere Font, Maria Teresa Minguijón i Ferran Castells.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 9 de maig de 2007
S’aprova l’acta del 9 de maig amb l’esmena de substituir a Lluis Suñé com a president de la comissió per Santiago Ardèvol.

2. Presentació del personal assignat al Consell Municipal de Sostenibilitat
Es presenta l’Eva Parra com a persona assignada per tutelar el procés de pressupostos participatius i suport al Consell gràcies a la subvenció que ens ha atorgat la Direcció General de Participació Ciutadana del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya.

3. Proposta sobre el Procés de Pressupostos Participatius pel 2008
Es descriu la proposta de Procés que s’ha estat treballant aquests dies per poder-la presentar a la comissió. Inicialment, es planteja una ronda de reunions de les diferents comissions per tal d’ elaborar un llistat de propostes que afegir al tríptic que empràvem l’any passat per fer arribar a les 115 entitats i resta de la ciutadania a través del Som-hi, Mònic, Diari de la Torre i Ràdio local, principalment. El llistat inclourà espais en blanc per poder fer les aportacions individuals. Es pretén mantenir trobades amb les entitats local per tal puguin incorporar, també, propostes a aquest llistat. Aquest tríptic pot ser repartit, també en les seus associacions de veïns (Casals), CAP i botigues, per exemple.

S’ha aprofitat per convocar les entitats a la propera reunió de la comissió, que serà el dia 11 de juliol. El 12 de setembre serà la data límit per recollir les propostes externes. Es podran fer arribar per correu electrònic i ordinari i es dipositaran unes bústies per recollir-ho en diversos llocs del municipi. L’octubre serà el mes destinat a explicar a la ciutadania les propostes aprovades i rebutjades i per fer explicacions a la ciutadania i caldria fixar una data límit per una votació abans del 31 d’octubre. En la votació caldria que s’impliqués tot el consell en les taules amb les urnes.

Es proposa que a través de la web de l’Ajuntament es pugui penjar informació i una agenda del procés.

Es proposa fer una exposició pública mòbil per explicar el que és un pressupost participatiu en diversos llocs del municipi durant els mesos estivals.

Després de les votacions la proposta final s’enviaria al plenari del CMST.

S’informa que hi ha pressupost per fer material que permeti introduir el procés participatiu en els centres docents per impulsar la participació del sector infantil i juvenil. Es proposa que la regidora d’Ensenyament ho proposi al Consell Escolar i aprofitar el Pla d’Entorn.

4. Precs i preguntes.
Es prega obtenir la publicació que els centres docents han elaborat enguany sobre la participació amb l’objectiu de tenir un fons documental propi del Consell.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,40 hores.

El vicepresident accidental /// La secretària accidental

Jordi Riambau /// Elisenda Forés

Acta del 09.05.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 9 de maig de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos perticipatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Jordi Riambau que actua de vicepresident accidental de la Comissió en absència justificada del president, Santiago Ardèvol.
Assisteixen: Valentin Montaña, Pere Font, Albert Bonet i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Carme Mas.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del 14 de març de 2007
S’aprova l’acta del 14 de març sense esmenes.

2. Debat sobre el funcionament del Consell Municipal de Sostenibilitat en la propera legislatura
Es planteja, com en la passada reunió de la comissió permanent, que el CMST té algunes mancances en diversos àmbits. En aquest sentit, en aquesta passada reunió de l’esmentada comissió permanent, es va acordar realitzar les reunions de la resta de comissions de treball sense la presidència dels regidors, que ja han disculpat la seva absència per motius electorals, i destinar-les a reflexionar sobre el que li cal al consell i les comissions de treball per millorar el seu funcionament de cara a la propera legislatura.

Així, doncs, es centra el debat en diversos aspectes:
- Millores de relació amb l’equip de govern
- Millores de relació amb els regidors de les distintes àrees
- Recuperació del debat en el plenari de l’Ajuntament de les propostes aprovades el CMST
- Funcions de secretaris/àries, vicepresidents/entes i secretaria tècnica.
Es dóna per vàlida la fórmula de preparar una trobada de representants de les diferents comissions amb el nou equip de govern un cop realitzades les eleccions i constituït el nou equip de govern per fer una presentació, especialment als nous regidors i regidores del que és el CMST i quines són les seves funcions així com d’aquells aspectes que fora bo funcionessin millor.

Un aspecte que apareix en el debat és el de la representativitat de les persones que participen en el consell. S’acorda que cal una persona i un pressupost assignat que permetés la seva contractació, i que tingués com a tasca la potenciació del CMST i cercar la participació de les entitats, que està contemplat en el reglament de funcionament, però que no s’ha explorat el suficient atès que la major part de la participació és de persones a títol individual.

Un altre aspecte que també apareix és la necessitat de tenir un espai propi i diferent del propi ajuntament per fer les reunions. Es planteja que hi hagi prou espai per poder exposar les propostes del CMST i poder-ne rebre i una ubicació més cèntrica i/o més de pas.

S’avalua, també la possibilitat que el CMST no fos presidit per l’alcalde ni les comissions de treball pel regidor.

També es proposa diluir els processos participatius en pressupostos dins la comissió permanent i deixar una comissió centrada únicament sobre economia municipal. Caldrà, en aquest sentit, avaluar les funcions de la permanent per avaluar si aquesta proposta seria factible.

3. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,37 hores.

El vicepresident accidental /// La secretària accidental


Jordi Riambau /// Elisenda Forés

Acta del 14.03.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 14 de març de 2007, es reuneix la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos Participatius, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Adelaida Restrepo
Assistents: Pere Font, Albert Bonet, Valentin Montaña i Eli Forés que fa de secretària
Excusen la seva absència: Júlio López, Carme Mas, Ferran Castells i Cristina Riambau.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 13 de desembre de 2006 i 14 de febrer de 2007.
S'aproven les dues actes sense esmenes

2. IV Premi Cal Bofill de Bones pràctiques de sostenibilitat.
En l'àmbit de la sostenibilitat social es proposa la delegació de Torredembarra de la lliga contra el càncer pel seu treball de recolzament psicològic de persones amb càncer, recollida de fons, cursets informatius etc.

En l'àmbit de la sostenibilitat ambiental es proposa Iris Gual, pel seu treball en la protecció de les espècies del litoral de Torredembarra i en especial de la Posidonia oceanica local.

La comissió acorda designar a Pere Font com a membre del jurat en representació de la comissió.

3. Mecanismes de participació en els pressupostos.
S'acorda concentrar tot el procés el mes posterior a les eleccions. Els mitjans de comunicació locals han estat consultats i accepten col·laborar en la difusió del procés. Possiblement, ja estarà en funcionament la ràdio local. S'acorda preparar un pla de comunicació la propera reunió.

La comissió acorda anar treballant durant aquest mes el document que es va debatre la passada reunió, incloent-hi dates concretes, intercanviant els comentaris via correu electrònic i permetre la incorporació d'aportacions de la resta de comissions del CMST.

S'acorda en la propera reunió fer un llistat d'establiments o llocs on poder disposar la informació i poder recollir les propostes.

També es sol·licita demanar pressupost per fer bustiatges directes de la informació i propostes a tots els habitatges.

4. Butlletí del Consell Municipal de Sostenibilitat.
Es proposa un article sobre el desenvolupament del procés de pressupostos participatius.

5. Precs i preguntes.
No n'hi han

Es tanca la sessió essent les 21,30 hores.

La presidenta /// La secretària accidental


Adelaida Restrepo /// Elisenda Forés

Acta del 14.02.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra, essent les 20 hores del dia 14 de febrer de 2007, es reuneix la Comissió d’ Economia Municipal i Pressupostos Participatius, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Albert Bonet, com a president accidental.
Assistents: Jordi Riambau, Ferran Castells, Carme Mas, Valentin Montaña, Pere Font i Eli Forés que fa de secretària
Excusen la seva absència: Júlio López, Francesc Mercadé, Jordi Roig, Magda Soler i Silvia Tarin.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta del 8 de novembre de 2006.
Aquesta acta ja està aprovada. Cal aprovar la corresponent al 13 de desembre de 2006 en la propera reunió de la comissió.

2. Mecanismes de participació ciutadana pel 2007.
Albert Bonet explica que s' ha preparat una proposta que es lliurarà, també, per correu electrònic, i procedeix a explicar cada punt de l' esmentada proposta.

Es proposa que les mateixes comissions de treball del Consell facin una primera proposta de temes que puguin plantejar reflexions. El document marc es fa arribar al carrer- associacions, ciutadania, etc. i es recullen les propostes via web, e-mail, etc. Caldria acompanyar-ho d’ articles d' opinió i difusió en els diferents mitjans de comunicació local.

Un segon pas és l' ampliació del mailing a partir de les aportacions rebudes per poder-los adreçar una segona edició de la documentació. D' aquesta manera s' insisteix en la distribució.

Entre els dos processos caldria establir unes bústies/urnes en diverses localitzacions de l' Ajuntament i establiments diversos. S' acorda preguntar si l' Ajuntament disposa d' urnes de les que s' empren a les eleccions per poder-ne disposar. Aquestes bústies haurien d' estar ben senyalitzades i és important que les butlletes tinguin prou informació. Es proposa que als establiments se' ls subministri, també, algun suport on dipositar les urnes i que permetin, per exemple, omplir les butlletes.

Es fixa un dia de desprecintat de les urnes per a recollir les aportacions.

S' estableix, també, la necessitat d' involucrar els centres docents, que acabés, per exemple, en una mena de plenari que recollís les propostes de cada aula. Es proposa estudiar la possibilitat de preparar un dossier per cada nivell educatiu que faciliti la participació, que fins i tot podria fer-se des d' aquesta mateixa comissió o una subcomissió de treball.

Del resultat de les votacions es farà un informe documental que es trametrà en forma de moció i fer diverses reunions amb els diferents regidors.

Un cop aprovada la proposta de pressupostos preveure la publicació de l' informe final i publicitar- ho extensament.

Es proposa realitzar una segona reunió on caldria definir el calendari de tot plegat on també cal tenir en compte que hi ha eleccions municipals aquest any 2007. Cal tenir present, també, que les escoles tenen un calendari diferent.

S' acorda reflexionar sobre el document entregat en aquesta reunió i anar passant mails entre els membres per a què tothom pugui donar la seva opinió.

3. Informació sobre la convocatòria de subvenció per a promoure la participació ciutadana.
S' informa de la possibilitat d' acollir-se a aquesta convocatòria, atès que hi ha de termini fins el dia 5 de març d' enguany. S' acorda incloure tot allò relacionat amb l' àmbit escolar com, per exemple, l' edició i confecció d' un dossier més treballat que permeti a l' alumnat fer el procés participatiu durant un període de temps suficientment gran.

4. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

Es tanca la sessió essent les 21.35 hores.

El president accidental /// La secretària accidental

Albert Bonet /// Elisenda Forés