jueves, 4 de octubre de 2007

Acta del 12.09.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 12 de setembre de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió, Adelaida Restrepo que actua de vicepresidenta de la Comissió en absència justificada del president, Santiago Ardèvol.
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Eva Parra, Valentin Montaña, Carme Mas, Emili Garcia, Pere Font i Eli Forés que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Ramon Ferré, Julio López, Teresa Minguijón, Robert Pons i Jordi Roig.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2007.
S’aprova l’acta del 13 de juny sense esmenes.

2. Donar compte de les gestions realitzades en relació a les peticions de la Comissió.
Es dóna comptes de les dues qüestions plantejades la passada reunió, sobre l’estat de les reformes de l’escorxador i sobre què és la ISO 14100, que s’adjunten en annex. S’informa que, a partir d’ara, no es lliurarà aquesta informació en paper. S’informarà de les gestions en cada comissió i es podran trobar, també, a la web del CMST.

3. Designació del/la president/a de la Comissió d’acord amb el nou reglament del CMST.
S’ajorna la designació a quan estigui aprovat el reglament.

4. Donar compte del procés de pressupostos participatius i previsió de la votació.
Es reparteixen els esquemes de treball programats abans de les vacances d’estiu, que s’adjunten en annex, i s’informa que ja s’ha fet una primera recollida de butlletes dipositades en les urnes distribuïdes entre la població.
Es fa un repàs de les propostes rebudes. De les comissions del Consell se n’han rebut 17, de les entitats 21 i de la ciutadania 123, un total de 161.
Pel que fa a les ubicacions, d’on s’han rebut més propostes ha estat de la urna del Castell, seguida del CAP.
Atenent el volum de propostes rebut s’ha fet una primera revisió, anul·lant els blancs i nuls. La resta de les propostes s’ha classificat, per la seva temàtica, en diversos blocs. Inicialment han estat: territori urbà, litoral, medi ambient i salut i economia, tot i que potser caldria incloure alguna temàtica més, atès que el grup de territori urbà i litoral n’engloba la major part. On n’hi ha més propostes és sobre l’arranjament de zones verdes. La comissió proposa incorporar fins a 7-8 grups de votació amb, com a molt, 10-15 propostes a votar. Per exemple, es podria incorporar dos noves temàtiques: esports i/o barris.
S’ha detectat, a priori, un bloc de propostes que no depenen dels pressupostos municipals en no tenir l’Ajuntament competències directes de gestió. S’acorda que les propostes no votables per manca de competències municipals no es passin a votació però si es lliuraran a l’equip de govern per tal que aquest tingui coneixença de la preocupació que el tema genera en la ciutadania. Les propostes que no representin estrictament inversió tampoc s’incorporaran a la votació, essent, però, lliurades igualment a l’equip de govern pel mateix motiu.
S’acorda que en la propera reunió es presenti una nova classificació de propostes per a poder confeccionar les butlletes.
Es discuteix, també sobre la mecànica de la votació.

Pel que fa al lloc físic, dues ubicacions per a votacions podrien ser el Castell i el CAP, d’acord amb el fet que han estat els llocs on s’han recollit més butlletes. Es mantindrà com a punt de votació Cal Bofill, atenent que és el lloc on es pot garantir presència de personal entre les 8 i les 15h. Es creu convenient incloure uns punts de votació mòbils, per exemple, a tot el passeig marítim i/o al mercat i sortides de les escoles. Caldria preparar una pancarta per aquest punt mòbil, acompanyat d’una carpa i fer un repartiment de butlletes prèviament per tot el municipi, una setmana abans.
S’acorda que de cada butlleta es votin tres propostes.

S’acorda com a dates de votació els dies 20, 22 i 23 d’octubre. Pel que fa als punts mòbils, el dia 20 a la plaça de les Monges i de la Font. El dia 22 al CAP i el 23 al Mercat. Els dies 22 i 23 s’intentaria cobrir la sortida de les escoles per la tarda. El 20 la votació tindria lloc només per la tarda i els dies 22 i 23 pel matí i per la tarda. Seria aconsellable que hi haguessin dues persones per taula. Es farà una tramesa de proposta de graella per mail. L’horari de votacions seria de 10 a 14 i per la tarda de 16 a 17 els dies 22 i 23 i el dissabte tarda de 18 a 20h.

La votació és oberta a tothom, apuntant el nom i DNI, a partir de 18 anys.
S’acorda, també, cercar patrocinadors per donar algun incentiu per a la gent que vota. S’organitzarà una jornada de recompte públic al pati del Castell amb refrigeri. Caldrà instal·lar un ordinador i una pantalla per anar visualitzant els resultats.
S’informa, també, del procés escolar, que consistirà en tot un seguit de votacions per nivell que donaran com a resultat tot un seguit de propostes de les quals cada centre en triarà tres. Es proposa plantejar un dia de votació als instituts amb les mateixes butlletes que es faran servir per als adults els dies 25 i 26, a cadascun dels IES. D’aquesta manera quedarien cobertes totes les franges d’edat.

S’informa, també, de la web. Es demana la col·laboració de la comissió en la millora de l’apartat corresponent a economia municipal i pressupostos participatius, atenent que, ara per ara, és una proposta.

5. Precs i preguntes.
No n’hi ha.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30 hores.

La vicepresidenta // La secretària accidental

Adelaida Restrepo // Elisenda Forés

No hay comentarios: