martes, 30 de octubre de 2007

Acta del 10.10.07

ACTA DE LA COMISSIÓ D’ECONOMIA MUNICIPAL I PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DEL CONSELL MUNICIPAL DE SOSTENIBILITAT DE TORREDEMBARRA

A la Sala de Comissions de l’ Ajuntament de Torredembarra essent les 20 hores del 10 d’octubre de 2007, es reuneix la Comissió d’Economia Municipal i pressupostos participatius del Consell de Sostenibilitat, que queda constituïda així:
Presideix la reunió Elisenda Forés com a vicepresidenta accidental de la comissió
Assisteixen: Pilar de la Rosa, Jordi Riambau, Carme Mas, Pere Font i Eva Parra que fa de secretària accidental.
Excusen l’absència: Albert Bonet, Julio López, Serafí Mercadé, Mª Teresa Minguijón, Valentín Montaña, Robert Pons.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió del 12 de setembre de 2007.
S’aprova l’acta del dia 12 de setembre sense esmenes.

2. Nomenament del/la president/a de la Comissió.
S’acorda designar Pere Font com a president de la comissió per unanimitat

3. Designació dels representants a la Comissió Permanent.
Es designen Jordi Riambau i Pilar de la Rosa com a representants de la comissió d’Economia
municipal i Pressupostos participatius a la comissió permanent.

4. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
No hi ha noves qüestions per informar de la passada reunió fora del propi desenvolupament de Procés, la qual cosa es fa en el punt de l’ordre del dia corresponent.

5. Calendari i ordre del dia de les properes reunions.
La comissió proposa l’assistència del regidor d’Hisenda per informar sobre el Pla de mandat
d’Inversions.

La comissió considera que tindria interès rebre informació sobre el pressupost corrent d’altres àrees com els patronats o alguna regidoria com a Obres i Serveis, així com els contractes de Serveis. Es suggereix que es podria convidar a algunes reunions als i les representants de les associacions de veïns, per exemple.

6. Preparació de la votació dels pressupostos participatius.
S’informa que s’han recollit 439 propostes, tot i que moltes coincideixen per la qual cosa s’han agrupat. S’enviaran a tothom per correu electrònic. S’informa que s’ha preparat una proposta de butlleta i 2 cartells de 2 metres que es disposaran al costat de cadascuna de les urnes de votació.
Es discuteix sobre l’ordre de les propostes dins les butlletes. S’acorda mantenir l’ordre de les propostes dins les butlletes que s’adjunten en annex.

S’acorda incloure alguna modificació en les propostes per fer-les més comprensibles (p ex. MO és recollida de matèria orgànica). També es faran els esbrinaments per veure si al Casal de Cultura s’hi pot posar ascensor pel tema de les barreres arquitectòniques i llavors aquesta proposta s’inclouria. També es considera que cal descriure millor la proposta del pla rural.

S’acorda incloure a la butlleta una frase per explicar que si hi ha una butlleta amb més de tres propostes votades serà considerada nul·la. Cas que aquest fet fos generalitzat, ja s’estudiaria com avaluar-les.

S’acorda donar explicacions sobre les propostes que no passen a votació i que seran lliurades a l’Ajuntament com a suggeriments en els mitjans de comunicació locals. S’acorda demanar a la ràdio alguna entrevista per explicar-ho, també.

S’ informa que s‘ha preparat una butlleta amb totes les propostes que es poden votar en format tríptic per a repartir en els instituts i botigues del municipi, per facilitar la votació. També s’ha preparat un cartell per penjar pels carrers sobre les votacions per tal d’informar la ciutadania durant la setmana de votacions.

S’acorda passar a tots els i les membres de la comissió una graella amb els horaris de les votacions per tal tothom es pugui apuntar a alguna de les taules.

7. Precs i preguntes.
Es prega preguntar a les persones que han deixat de venir si el motiu és el dia i/o horari i ajustar-lo a aquell horari que permeti la màxima participació.

I sense més temes per tractar es tanca la sessió a les 21,30hores.

La vicepresidenta accidental // La secretària accidental

Elisenda Forés // Eva Parra

No hay comentarios: